ARTISTIC ADVISER

Yu Qikeng

MUSIC DIRECTOR

Long Yu

GSO ADMINISTRATORS

Chen Qing(President)、Zhang Yi(Vice President)、Chen Zhimin(Vice President)

GSO Administrators

PRINCIPAL CONDUCTOR

Jing Huan

CONCERTMASTER

Zhang Yi

CO-CONCERTMASTER

Wu Bo

Associate Concertmaster

Peng Ke

FIRST VIOLIN

Chen Jinfu、Chiu Ding Chih、Fang Haiyan、Hao Baozhu、Huang Jun、Kong Jieying、Li Lei、Li Yebo、Li Yejing、Lin Lin、Wang Chuang、Wang Jiaqi、Wu Zhuobin、Yan Xiaojie

SECOND VIOLIN

Meng Xian (Principal)、Cheng Yiqin (Co-Principal)、Luo Jing (Associate Principal)、Chen Miaomiao、Guo Hui、Huang Xi、Jiao Congling、Li Yan、Lin Chen、Liu Bochao、Lu Jie、Mo Qi、Yu Li、Zhang Jianhui、Zhang Xiaochun、Zhang Yiyuan

VIOLA

Qian Yuxing (Principal)、Liu Shuangshuang (Associate Principal)、Wu Mang (Assistant Principal)、Chen Bocheng、Chen Xiaomei、Tin Yee Loi Taylor、Yan Yiqi、Yang Jing、Ye Kaiying、Zhang Weijian、Zhang Yuna、Zhang Zhe、Zhao Pei

CELLO

Yu Ping (Principal)、Pan Chang(Associate Principal)、Guo Peiyao(Associate Principal)、Ye Hui (Assistant Principal)、Hu Jie、Lu Chia-wei、Wang Dan、Wang Yiru、Xi Yimeng、Xie Qiting、Zhang Yifei、Zhao Jianfei

DOUBLE BASS

Ma Suisui (Assistant Principal)、Chen Qijin、Deng Jie、Hu Jin、Ju Luxi、Liu Yan、Meng Liang、Wang Yao

FLUTE

Jin Ta (Guest Principal)、Zhou Yan (Associate Principal)、Yuan Long (Untitled Player)、Li Juan、Li Yue

OBOE

Zhang Yi (Associate Principal)、Na Jahyun (Associate Principal)、Chen Aoran、Lu Hua-Chen

CLARINET

Qian Shaohui (Principal)、Zhang Shi (Associate Principal)、Li Jiaqi

BASSOON

Michael Garza (Principal)、Ran Ran (Associate Principal)、Geng Bin、Huang Huasui

HORN

Han Chang Chou (Guest Principal)、Huang Yichong (Principal)、Li Qingfeng (Associate Principal)、Lee Kam Hin、Li Yi 、Poh Yeomeng Lewis、Wang Kuang-Yuan

TRUMPET

Le Quang Tuan (Principal)、Hu Jian (Principal)、Jin Hongquan、Yang Chieh

TROMBONE

Wang Xuanyu (Associate Principal)

BASS TROMBONE

Qin Nan

TUBA

Zheng Yuyang

TIMPANI

Lider Chang (Principal)

PERCUSSION

Chen Yao (Associate Principal)、Chen Haisu、Hsieh I-Chien、Tee Ching Hong、Wu Yili

HARP

KEYBOARD

Shuai Weiwei

HEAD OF ORCHESTRA

Yu Ping

*Apart from Principals, Associate Principals, Assistant Principals and Untitled Player, musicians in the orchestra are listed in alphabetical order.