President Emeritus of the Guangzhou Symphony Orchestra

Yu Qikeng

MUSIC DIRECTOR

Long Yu

GSO ADMINISTRATORS

Chen Qing(President)、Zhang Yi(Vice President)、Chen Zhimin(Vice President)

GSO Administrators

PRINCIPAL CONDUCTOR

Jing Huan

CONCERTMASTER

Zhang Yi

CONCERTMASTER

Peng Ke

FIRST VIOLIN

Chen Jinfu、Chiu Ding Chih、Fang Haiyan、Hao Baozhu、Huang Jun、Kong Jieying、Li Lei、Li Yebo、Li Yejing、Lin Lin、Wang Chuang、Wang Jiaqi、Wu Zhuobin、Yan Xiaojie

SECOND VIOLIN

Meng Xian (Principal)、Luo Jing (Associate Principal)、Cai Peiyu、Chen Miaomiao、Huang Xi、Jiao Congling、Li Yan、Lin Chen、Lu Jie、Yu Li、Zhang Jianhui、Zhang Xiaochun、Zhang Yiyuan

VIOLA

Qian Yuxing (Principal)、Liu Shuangshuang (Associate Principal)、Wu Mang (Assistant Principal)、Chen Bocheng、Chen Xiaomei、Tin Yee Loi Taylor、Yan Yiqi、Yang Jing、Ye Kaiying、Yu Yang、Zhang Yuna、Zhang Zhe、Zhao Pei

CELLO

Yu Ping (Principal)、Pan Chang(Associate Principal)、Ye Hui (Assistant Principal)、Hu Jie、Kim Eunseo、Lu Chia-wei、Wang Dan、Wang Yiru、Xi Yimeng、Xie Qiting、Zhang Diqi、Zhang Yifei、Zhao Jianfei

DOUBLE BASS

Ma Suisui (Associate Principal)、Zhou Hongji(Associate Principal)、Chen Qijin、Deng Fangting、Deng Jie、Hu Jin、Ju Luxi、Liu Yan、Meng Liang、Wang Yao

FLUTE

Zhou Yan (Principal)、Yuan Long (Untitled Player)、Li Juan、Li Yue

OBOE

Zhang Yi (Principal)、Chen Aoran、Lu Hua-Chen

CLARINET

Qian Shaohui (Principal)、Zhang Shi (Associate Principal)、Yang Tianming(Assistant Principal)、Li Jiaqi

BASSOON

Liu Rui(Acting Principal)、Ran Ran (Associate Principal)、Geng Bin、Huang Huasui

HORN

Huang Yichong (Principal)、Li Qingfeng (Associate Principal)、Chen Ping-shuo、Lee Kam Hin、Li Yi 、Wang Kuang-Yuan

TRUMPET

Le Quang Tuan (Principal)、Hu Jian (Principal)、Liu En-Liang、Jin Hongquan、Yang Chieh

TROMBONE

Wang Xuanyu (Associate Principal)、Sun Yushu (Untitled Player)

BASS TROMBONE

Qin Nan

TUBA

Zheng Yuyang

TIMPANI

Lider Chang (Principal)

PERCUSSION

Chen Haisu、Hsieh I-Chien、Liang Jiehui、Wu Yili、Xin Bingchen

HARP

Zhou Yingtong

KEYBOARD

Shuai Weiwei

HEAD OF ORCHESTRA

Yu Ping

*Apart from Principals, Associate Principals, Assistant Principals and Untitled Player, musicians in the orchestra are listed in alphabetical order.