Management and Operation Department

Yang Yi (Deputy Director),  Chang Yunqing(Assistant Director), Liang Zhihui, Lu Jinchao, He Xiaoying,  Gu Yanlin

Foreign Affairs Department

Tang Lilin (Director), Gan Shiqi(Deputy Director), Xu Dan (Assistant Director), Chen QiongLing, Li Minlian, Zhou Qianqi, Guang Tiancan, Zheng Dantong

Human Resource Department

Chen Huan(Deputy Director),  Wu Lixuan(Assistant Director), Fu Jia

Training Department

He Nan (Deputy Director), Bian Xiaole(Assistant Director), Ling Zhirui, Cai Peiyu

Stage and Performance Technology Department

Tang Youfu(Deputy Director), Weng Yezeng, Hao Luyao, Ma Jun, Deng Yijian (Chief Recording Engineer), Wang Liyu (Assistant Recording Engineer)

Finance Department

Liang Wenkun (Director)、Liang Jingjing、Liu Xiang、Chen Yingying、Hou Wenshu

Administration Office

Liang Wenkun (Director)、Xie Chunyi  (Assistant Director), Liang Yinglan, Zheng Lei, Yuan Xiaojing,Gu Qiurong

Logistics Group

Huang Jianhua, Gu Zhuobiao