Management and Operation Department

Yang Yi (Deputy Director),  Chang Yunqing(Assistant Director), Yuan Xiaojing, Liang Zhihui, Lu Jinchao, He Xiaoying

Foreign Affairs Department

Tang Lilin (Director), Gan Shiqi(Deputy Director), Xu Dan (Assistant Director), Chen QiongLing, Li Minlian, Zhou Qianqi

Human Resource Department

Chen Huan(Deputy Director),  Wu Lixuan, Fu Jia

Training Department

He Nan (Deputy Director), Bian Xiaole(Assistant Director),  Gu Qiurong

Stage and Performance Technology Department

Weng Yezeng (Director),  Tang Youfu(Deputy Director), Hao Luyao, Ma Jun, Deng Yijian (Chief Recording Engineer), Wang Liyu (Assistant Recording Engineer)

Finance Department

Liang Wenkun (Director)、Liang Jingjing、Liu Xiang、Chen Yingying、Hou Wenshu

Administration Office

Chen Shengkang (Deputy Director), Xie Chunyi (Supervisor), Liu Hong, Zheng Lei, Liang Yinglan

Logistics Group

Huang Jianhua, Gu Zhuobiao