• Time:2015-11-11 20:00
  • Venue:Chamber Hall, Xinghai Concert Hall
  • Price:¥50
Program

1.Mitch Markovich
Team Work
Guangzhou Percussion Ensemble (Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili)

2.Hiroki Takahashi
Treasure Island Map for Four Percussionists
Guangzhou Percussion Ensemble (Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili)

3.Gene Koshinski
“Get It!” for Bassoon and Percussion
Percussion: Lider Chang Bassoon: Michael Garza

4.Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez
“Let It Go” from Frozen
Guangzhou Youth Percussion Ensemble
(Liang Jiehui, Cui Jieyang, Wang Xunhe, Huang Hongxi, Su Guanxi, Zhang Yun, Yu Yingying, Lin Zhichang)

5.Thomas Gauger
Gainsborough for Percussion Quintet
Guangzhou Percussion Ensemble (Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili)
Guest Artist: Dong Anqi

6.Chiung-Ying Chang
Solar Myth
Ju Percussion Group (Kuen-Yean Hwang, Huan-Wei Lu, Hong-Yueh Chen, Hsin-Hsuan Wu)

7.David Mancini
Suite for Solo Drum Set and Percussion Ensemble
Guangzhou Percussion Ensemble (Lider Chang, Chen Yao, Chen Haisu, Wu Yili)
Guangzhou Youth Percussion Ensemble (Liang Jiehui, Cui Jieyang, Wang Xunhe)
Guest Artists: Hoi Lei Lei, Chan Chi Wai, Dong Anqi, Zhan Yinhang