• Time:2016-06-08 20:00
  • Venue:Chamber Hall, Xinghai Concert Hall
  • Price:¥50
Program

1.Ricochet for Brass Quintet
Kerry Turner
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

2.The Bund
Composed by Gu Jiahui / Arranged by Song Chao
Qian Shaohui, saxphone
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

3.The Evening of the Moscow Outskirts
Composed by Vasily Solovyov-Sedoi
Arranged by Song Chao
Qian Shaohui, clarinet
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

4.The Clouds Chasing the Moon
Cantonese Music / Arranged by Song Chao
Chen Feng, Er Hu
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

5.Horse Racing
Composed by Huang Haihuai / Arranged by Song Chao
Chen Feng, Er Hu
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

6.Shepherdess
Composed by Wang Liping / Arranged by Song Chao
Wo Bo, violin
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

7.Csárdás
Composed by Vittorio Monti / Arranged by Song Chao
Wo Bo, violin
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

8.Jive for Five
Paul A. Nagle
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

9.Bossa nova
Bruce Fraser
Lider Chang, percussion
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

10.Theme from Mission Impossible
Composed by Lalo Schifrin / Arranged by John Wasson
Lider Chang, percussion
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

11.Sabre Dance
Composed by Aram Khacha turian / Arranged by Jing Huan
Yang Yi, percussion
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

12.Type Writer
Composed by Leroy Anderson / Arranged by Hu Jian
Yang Yi, percussion
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)

13.My Motherland
Composed by Liu Chi / Arranged by He Jiancheng
GSO Brass Quintet(Sun Xiao, Hu Jian, Li Qingfeng, Lei Zhen, Zheng Yuyang)